Thursday , May 16 2024

គោលការណ៍ឯកជន

ចំណាំ៖ សូមប្រើប្រាស់ទំព័រនេះសម្រាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតដែលទាក់ទងនឹងគោលការណ៍ភាពឯកជនព្រោះការផ្លាស់ប្តូរអាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

គោលនយោបាយភាពឯកជននេះកំណត់ពីរបៀបដែលគេហទំព័រនេះប្រើប្រាស់និងការពារព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ឱវិបសាយយើងខ្មុំនៅពេលដែលប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ វិបសាយនេះត្រូវបានប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីធានាថាភាពឯកជនរបស់អ្នកត្រូវបានការពារ។ យើងគួរសួរអ្នកឱ្យផ្តល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ដែលអ្នកអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបាននៅពេលប្រើគេហទំព័រនេះបន្ទាប់មកអ្នកអាចធានាថាវានឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ស្របតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជននេះ។ រាល់ការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយទាំងនេះពីពេលមួយទៅពេលមួយដោយការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទំព័រនេះ។ អ្នកគួរពិនិត្យទំព័រនេះពីពេលមួយទៅពេលមួយដើម្បីធានាថាអ្នកសប្បាយចិត្តនឹងការផ្លាស់ប្តូរ។

ការធានាពីភាពឯកជន

គេហទំព័រយើងខ្មុំប្តេជ្ញាការពារភាពឯកជនរបស់អ្នកហើយបានអនុវត្តគោលនយោបាយនិងនីតិវិធីដើម្បីធានាថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានដោះស្រាយដោយសុវត្ថិភាពនិងស្របតាមច្បាប់សិទ្ធិឯកជន។

ជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តការទទួលព័ត៌មានដែលទទួលខុសត្រូវរបស់គេហទំព័រយើងខ្មុំ បានបង្កើតគោលនយោបាយភាពឯកជននេះដើម្បីប្រាប់អ្នកអំពីវិធីដែលយើងប្រមូលយកប្រើនិងបើកចំហព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ គោលនយោបាយភាពឯកជននេះអាចត្រូវបានកែសម្រួលពីពេលមួយទៅពេលមួយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការរីកចម្រើននៃអាជីវកម្មរបស់យើងនិងលក្ខណៈនៃផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលយើងផ្តល់ដល់អ្នក។ ដើម្បីធានាថាអ្នកយល់ដឹងអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិឯកជននាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់យើងយើងសូមផ្តល់យោបល់ឱ្យអ្នកពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវគោលការណ៍នេះជាទៀងទាត់។ អ្នកគួរតែជ្រើសរើសដើម្បីផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអ្នកនឹងត្រូវចាត់ទុកថាបានយល់ព្រមជាមួយលក្ខខណ្ឌដែលមាននៅក្នុងគោលការណ៍នេះ។

គោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជននេះត្រូវបានអនុវត្តដោយពាក់ព័ន្ធជាមួយ គេហទំព័រយើងខ្មុំ ប្រតិបត្តិការអ៊ីនធឺរណែតនិងក៏ទាក់ទងអំពីរបៀបដែលយើងខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបាននៅពេលអ្នកទាក់ទងជាមួយយើងខ្ញុំនៅ គេហទំព័រយើងខ្មុំ។

ខណៈពេលដែលបណ្តាញរបស់យើងអាចផ្តល់នូវតភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រភាគីទីបីយើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការព្យាបាលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឡើយហើយសកម្មភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគោលការណ៍ឯកជនភាពដាច់ដោយឡែកនិងឯករាជ្យ។ ព័ត៌មានណាមួយដែលអ្នកជ្រើសរើសដើម្បីផ្តល់ជូនភាគីទីបីទាំងនេះមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគោលការណ៍ភាពឯកជននេះទេហើយក៏មិនមែនជាទំនួលខុសត្រូវរបស់គេហទំព័រយើងខ្មុំផងដែរ។

ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន

ពាក្យ “ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន” សំដៅទៅលើព័ត៌មានណាមួយដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកជាបុគ្គលហើយអាចរាប់បញ្ចូលទាំងព័ត៌មានដូចជាឈ្មោះអ៊ីម៉ែលនិងអាស័យដ្ឋានសំបុត្រទូរស័ព្ទនិងប័ណ្ណឥណទានព្រមទាំងប្រវត្តិទិញរបស់អ្នកប្រសិនបើពួកគេអាចធ្វើបាន។ ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅអ្នក។ គេហទំព័រយើងខ្មុំត្រូវប្រមូលប្រភេទព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនពីអ្នកដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលអ្នកស្នើសុំតាមរយៈវេបសាយរបស់យើងឬដូចបានរៀបរាប់នៅក្នុងគោលការណ៍ភាពឯកជននេះ។ ប្រសិនបើអ្នកបដិសេធដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានបែបនេះ គេហទំព័រយើងខ្មុំប្រហែលជាមិនអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវផលិតផលឬសេវាកម្មមួយចំនួនបានទេ។

គេហទំព័រយើងខ្មុំក៏អាចប្រើព័ត៌មាន«មិនអាចកំណត់បាន»ដើម្បីចងក្រងព័ត៌មានប្រើប្រាស់ប្រជាសាស្ត្រនិងគេហទំព័រទូលំទូលាយអំពីអតិថិជនរបស់យើងជាទូទៅដែលមិនអាចឬមិនត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកផ្ទាល់។ ព័ត៌មានមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណនេះគឺស្ថិតក្នុងទម្រង់ជាទិន្នន័យអនាមិក, ទិន្នន័យសរុបនិងគំរូអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានប្រមូលពីកម្មវិធីរុករកអ៊ីនធឺណិតរបស់កុំព្យូទ័រនៅពេលអ្នកមើលយើងនៅលើអ៊ីនធឺណិត។ ព័ត៌មានបែបនេះអាចរួមបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីនធឺណិតអាស័យដ្ឋានគេហទំព័រដែលអ្នកបានមកពីចំនួនពេលវេលាដែលអ្នកចំណាយទស្សនាគេហទំព័ររបស់យើងទំព័រដែលបានចូលប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនិងកម្មវិធីរុករកបណ្ដាញដែលអ្នកប្រើហើយបើអ្នកភ្ជាប់ជាមួយយើងតាមរយៈ ម៉ាស៊ីនស្វែងរកពាក្យគន្លឹះដែលអ្នកប្រើដើម្បីស្វែងរកគេហទំព័ររបស់យើង។ កំណត់ហេតុមិនបានកត់ត្រាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទេអាចត្រូវបានចូលមើលតែដោយ គេហទំព័រយើងខ្មុំហើយត្រូវបានប្រើតែម្នាក់ឯងដើម្បីតាមដានដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងកែលម្អមាតិកានិងប្លង់របស់វានិងដើម្បីយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរអំពីអតិថិជនរបស់យើងជាទូទៅ។ គេហទំព័រយើងខ្មុំមិនដែលព្យាយាមភ្ជាប់ព័ត៌មាននេះទៅបុគ្គលម្នាក់ៗដែលមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងទេ។

ការប្រមូលនិងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

គេហទំព័រយើងខ្មុំត្រូវការប្រមូលយកប្រើប្រាស់និងបើកចំហប្រភេទជាក់លាក់នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងមិនអាចកំណត់បានដើម្បីដំណើរការឮឬតាមរយៈវែបសាយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើររបស់អតិថិជនឬដើម្បីគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយអតិថិជនរបស់ខ្លួន។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលសម្រាប់គោលបំណងចម្បងទាំងនេះនឹងត្រូវបានប្រើដោយការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកហើយមានតែនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះប៉ុណ្ណោះដែលតម្រូវឱ្យអនុវត្តសកម្មភាពទាំងនេះ។

គោលដៅទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយ

ពីពេលមួយទៅពេលមួយ គេហទំព័រយើងខ្មុំអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់បន្ថែមឬការវិវឌ្ឍន៍ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណផលិតផលនិងសេវាកម្មកាន់តែប្រសើរដែលអាចមកពីអ្នកចាប់អារម្មណ៍ឬសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារនិងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀត។ ឧទាហរណ៍ ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកក្នុងការជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន របស់យើង ឬដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នអំពីសកម្មភាពផ្សេងៗលើគេហទំព័រយើងខ្មុំ។ អ្នកគួរជ្រើសរើសមិនផ្តល់ការយល់ព្រមរបស់អ្នកចំពោះសកម្មភាពទាំងនេះ។ គេហទំព័រយើងខ្មុំនឹងបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកក្នុងមធ្យោបាយនេះ។ អ្នកអាចបញ្ជាក់នៅពេលណាមួយក៏បានថាអ្នកមិនចង់ទទួលព័ត៌មានបែបនេះដោយចុចលើជំរើស “ឈប់ជាវ” នៅក្នុងសម្ភារៈអ៊ីម៉ែលរបស់យើងឬដោយទាក់ទងបុគ្គលិកឯកជនរបស់យើងតាមរយៈបណ្តាញដែលបានផ្តល់ជូនដូចខាងក្រោម។

នៅផ្នែកខាងក្រៅនៃការទំនាក់ទំនងទីផ្សារនិងការផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះ គេហទំព័រយើងខ្មុំនឹងត្រូវទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកពីពេលមួយទៅពេលមួយ សម្រាប់គោលបំណងនៃគ្រប់គ្រងទំំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងណែនាំអ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗនៅក្នុង គេហទំព័រយើងខ្មុំ និង / ឬគេហទំព័រ។ ការទំនាក់ទំនងទាំងនេះនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសេវាកម្មជូនដំណឹងអតិថិជនសំខាន់ៗហើយនឹងមិនរួមបញ្ចូលនូវព្រឹត្តិប័ត្រផ្សព្វផ្សាយឬទំនាក់ទំនងទីផ្សារ។

ការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

និយៅជិតរបស់យើងដឹងពីខ្លឹមសារនៃគោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជននេះហើយត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីគោលនយោបាយនិងនីតិវិធីរបស់យើងសម្រាប់ការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានបង្ហាញតែចំពោះអ្នកដែលនៅក្នុងគេហទំព័រយើងខ្មុំ ដែលជាម្ចាស់ឬពាក់ព័ន្ធដែលមានតម្រូវការដឹងថាបុគ្គលម្នាក់ៗត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការរក្សាការសម្ងាត់នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ដែលពួកគេមានសិទ្ធិចូល។

ដើម្បីធានាថាអ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីផលិតផលនិងសេវាកម្មពេញលេញរបស់យើងយើងអាចនឹងចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងចំណោមដៃគូដែលគួរអោយជឿជាក់គេហទំព័រយើងខ្មុំ ។ ភាគីទីបីបែបនេះនឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលអ្នកបានស្នើសុំតាមរយៈ គេហទំព័រយើងខ្មុំហើយនឹងត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនូវព័ត៌មានចាំបាច់សម្រាប់យកសេវាកម្មរបស់ពួកគេក្នុងរឿងនេះ។ គេហទំព័រយើងខ្មុំតម្រូវឱ្យដៃគូដែលទុកចិត្តទាំងនេះការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតាមលក្ខណៈដែលបានកំណត់ដោយគោលការណ៍នេះ។

វិធានការណ៍សន្តិសុខ

គេហទំព័រយើងខ្មុំបានបង្កើតវិធានការការពារដើម្បីលើកកំពស់សុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលទទួលបានពីអ្នកនិងអំពីអ្នកដោយមិនគិតពីទ្រង់ទ្រាយដែលវាត្រូវបានធ្វើឡើង។ យើងបានបង្កើតគោលនយោបាយនិងនីតិវិធីដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ឬការចូលប្រើការកែតម្រូវការចម្លងការបំផ្លិចបំផ្លាញការបញ្ចេញឬការបាត់បង់ឬការលួចព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើងខ្ញុំ

យើងប្តេជ្ញារក្សាភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដរាបណាវាត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងដែលវាត្រូវបានប្រមូលហើយផ្តល់ជូនថាអ្នកជូនដំណឹងយើងអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។ ការជូនដំណឹងភ្លាមៗអំពីការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានដូចជាអ៊ីម៉ែលឬអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកនឹងជួយយើងក្នុងការផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាកម្មល្អបំផុត។ តើអ្នកគួរតែរកឃើញនៅលើការពិនិត្យឡើងវិញនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលតម្រូវឱ្យមានវិសោធនកម្មសូមប្រឹក្សាជាមួយយើង។ យើងនឹងប្រើការខិតខំប្រឹងប្រែងសមហេតុផលដើម្បីប្រឹក្សាដល់ភាគីទីបីអំពីការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗណាមួយចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលយើងអាចបង្ហាញដល់ពួកគេ។

តាមការស្នើសុំ គេហទំព័រយើងខ្មុំ នឹងផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគោលនយោបាយភាពឯកជននេះនិងការអនុវត្តនិងនីតិវិធីព័ត៌មានរបស់យើងដើម្បីឱ្យអ្នកយល់កាន់តែច្បាស់អំពីការប្រមូលការប្រើប្រាស់និងការបញ្ចេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមន្រ្តីរបស់យើង: info@reaksa.com